day 1: 16 iunie

day 2: 17 iunie

day 3: 18 iunie

Regulations

Vest Fest 2023 – Regulament


1. VEST FEST 2023 face aprte din conceptul District23 și va avea loc în perioada 16, 17, 18 iunie 2023, în Timișoara, la Aeroportul Utilitar Cioca.

2. Biletele achiziționate la oricare dintre evenimentele: Flight Festival, VEST FEST, Magnetic, District23 garantează participantului accesul în toate zonele mai sus menționate și, în funcție de tipul biletului, în zona VIP.

3. Accesul la festival este permis persoanelor peste 16 ani, iar persoanelor sub 16 ani doar însoțiți de un adult.

4. Pentru a utiliza locurile de joacă, zonele de distracție și de sport, leagănele, trambulinele și alte astfel de zone care prezintă risc de rănire, participanții se vor asigura că au condiția fizică și psihică necesară, iar părinții/tutorii sunt obligați să își supravegheze copiii pe toată durata participării în cadrul evenimentului.

5. Participanții pot intra în festival numai pe propriul risc. Participanții declară că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic pentru a participa. Persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efectele sonore speciale, efectele vizuale și audio reprezintă un factor de risc, își asumă întreaga responsabilitate pentru daunele pe care le pot suferi prin participare. ! Organizatorul atrage atenția participanților asupra faptului că unele spectacole pot include efecte luminoase puternice care ar putea afecta copiii sau epilepticii. Organizatorul informează participanții că în timpul evenimentului vor avea loc spectacole de artificii care prezintă risc de rănire sau daune materiale, pentru care Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate. Doar persoanele care dețin sau operează echipamentul pot fi considerate responsabile pentru orice daune cauzate.

6. Accesul se va face pe bază de brățară de festival, brățara se primește la intrarea principală în festival, în schimbul biletului achiziționat. Pierderea brățării duce la pierderea accesului în festival. Brățările deteriorate, rupte, rupte și lipite se consideră nevalide.

7. În timpul festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Participanții sunt conștienți de posibilitatea de a apărea în astfel de materiale fără a putea revendica drepturi cu privire la materialele respective. Organizatorul are dreptul de a utiliza aceste materiale, de a le publica pe site-uri web sau pe diverse canale (ex. YouTube, Facebook, Instagram etc.) și de a le folosi în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

8. La intrarea în festival se vor putea achiziționa doar bilete pentru o singură zi de festival, în funcție de disponibilitate.

9. Este permis accesul cu genți de damă sau ghiozdane, atâta timp cât dimensiunile sunt reduse. Ne rezervăm dreptul de a verifica conținutul bagajelor, fie prin staff-ul festivalului, fie prin personalul responsabil de security.

10. Este interzis accesul în festival cu oricare din următoarele: arme de orice natură, obiecte ascuțite, umbrele, substanțe interzise, băutură sau mâncare.

11. Accesul cu animale de companie este permis numai având patrupedul în lesă și, în funcție de rasă, purtând botniță.

12. Plata la acest festival se va face prin intermediul cip-ului atașat brățării de acces. În festival vor fi disponibile puncte “Credit Point” unde brățara poate fi alimentată cu cash sau prin plata cu cardul. Toate produsele din festival pot fi achiziționate doar cu brățara de acces.

12.1 In cadrul Evenimentului vor exista puncte de unde Participanții pot achiziționa Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator sau Partenerii Contractuali.

12.2 Modalitatea de plată pentru Produsele și Serviciile oferite în cadrul Evenimentului sunt Tag-urile Payvent, sub forma unor bratari sau carduri. Tag-ul Payvent este o tehnologie RFID bazată pe tehnologia de plată fără numerar (Cashless) furnizata de catre partenerul nostru, Payvent. Tag-ul nu conține informații confidenţiale referitoare la titular si nu poate fi considerat ca fiind un card de debit/credit sau echivalent de plată în numerar.

12.3 Prin preluarea Tag-ului Payvent, Participanții sunt de acord cu dispozițiile de utilizare din setul de “Termeni si Conditii pentru Tag-ul Payvent”, disponibil pentru consultare pe site-ul organizatorului, parte integrantă din prezentul Regulament, și le acceptă așa cum sunt acestea enunţate.

12.4 Tag-ul Payvent este singura modalitate de plată în cadrul Evenimentului și are un singur sold de cont individual si poate fi utilizat numai pentru plățile fără numerar la Eveniment. Participanții au obligația să folosească la Eveniment doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator și Partenerii Contractuali. Plata cu numerar în perimetrul Evenimentului este strict interzisă, în afara zonelor stabilite în prealabil de Organizator.

12.5 (Re)Încărcarea Tag-ului Payvent, în moneda RON, se poate efectua la fața locului, la punctele special amenajate și semnalizate, denumite Credit Points, utilizând numerar sau card bancar. Încărcarea Tag-ului da dreptul posesorilor de a achiziționa Produse şi Servicii disponibile în cadrul Evenimentului.

12.6 În urma (re)încărcării, conversia este: 1 RON – 1 Punct Credit. Participanții au posibilitatea să-și încarce Tag-ul Payvent de câte ori doresc. Prima încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 50 RON. Adițional la prima încărcare pe care participantul o efectuează se va percepe o taxă de activare în valoare de 5 RON. Următoarele reîncărcări trebuie să aibă o sumă minimă de 1 RON și doar o suma multiplă de 1 RON. Valoarea maximă a unei singure (re)încărcări este de 10000 RON. Plângeri în acest sens pot fi făcute numai la Credit Point imediat după (re)încărcare. După părăsirea Credit Point, nu se acceptă plângeri.

12.7 Participantul are dreptul să-și verifice suma disponibilă pe Tag-ul Payvent la orice punct de vânzare al Partenerului Contractual sau al Organizatorului sau la orice Credit Point din cadrul Evenimentului.

12.8 Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision! La (re)încărcarea cu card bancar, soldul este încărcat în RON și convertit în valută implicită a cardului de debit/credit la cursul valutar al băncii emitente, pentru cardurile de debit/credit, altele decât în RON.

12.9 In cadrul Evenimentului, Tag-ul Payvent este considerat un instrument de plata de tip: MPV (multi-purpose voucher = cupon cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeana, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, participantul poate achiziționa doar în cadrul Evenimentulului Servicii sau Produse care au cotă TVA diferită. În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea punctelor de credit. Emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat cade în sarcina Partenerilor Contractuali.

12.10 În cazul în care un Participant dorește factura fiscală pentru Produsele sau Serviciile achiziționate în cadrul Evenimenutului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare Partener Contractual în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

Politica de Refund pentru soldul rămas neutilizat:

12.11 Soldurile rămase neutilizate pot fi preschimbate în bani, prin procesul denumit Refund, doar în conformitate cu prevederile din “Termenii si Condițiile pentru Payvent Tag” si cu prezentul Regulament. Va rugam sa acordați timpul necesar si sa citiți acest document.

12.12 In cadrul Evenimentului, Organizatorul: permite retragerea soldului neutilizat

a. Procedura de Refund în locația Evenimetului constă în returnarea sumelor rămase pe Tag-ul Payvent, exclusiv in numerar, la oricare dintre Credit Points din perimetrul Evenimentului, în perioada 16.06.2023 – 19.06.2023, în intervalul orar: 23:00 - 03:00. Pentru realizarea Refund-ului, Participantul trebuie să prezinteTag-ul și să se asigure că aceasta nu prezintă urme de compromitere (exceptând cazurile agreate de Organizator).

b. Soldul neutilizat de pe Tag-ul Payvent și nereturnat (nefiind solicitata returnarea in perioada stabilita de returnare) rămân în proprietatea Organizatorului și nu pot fi utilizate în cadrul unei alte ediții ale Evenimentului.

13. În cadrul VEST FEST se vor comercializa băuturi alcoolice, non-alcoolice, mâncare, materiale promoționale și materiale ale artiștilor prezenți (dacă aceștia vor dori comercializarea).

14. Apreciem conduita decentă, lipsa interesului de a deranja ceilalți participanți și vă recomandăm cu tărie folosirea pubelelor de gunoi.

15. Ne rezervăm dreptul să eliminăm din festival orice persoană în stare agravată de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise!

16. Dorim să realizăm un festival de bun-simț, iar pentru asta vă rugăm să respectați toate regulile mai sus menționate cât și regulile de bună conduită.


* Ne rezervăm dreptul de a opri din vânzare orice tip de bilet, în orice moment, în funcție de situația vânzărilor.

** La acest moment posibilitatea de refund este indisponibilă. Pentru mai multe informații puteți consulta oricând site-ul www.vestfest.ro

VEST FEST 2023 – Rules and regulations


1. VEST FEST 2023 is part of the District23 concept and will take place on June 16, 17, 18, 2023, in Timișoara, at Cioca Utility Airport.

2. Tickets purchased at any of the events: Flight Festival, VEST FEST, Magnetic, District23 guarantee the participant access to all the areas mentioned above and, depending on the type of ticket, to the VIP area.

3. Access to the festival is allowed to persons over 16 years old and persons under 16 years old only accompanied by an adult.

4. In order to use the playgrounds, fun and sports areas, swings, trampolines and other such areas that pose a risk of injury, participants must ensure that they are physically and mentally fit and parents/guardians are required to supervise their children throughout their participation in the event.

5. Participants may enter the festival only at their own risk. Participants declare that they are physically and mentally fit to participate. Persons with mental or physical illness, for whom crowded areas, loud noises, special sound effects, visual and audio effects are a risk factor, assume full responsibility for any damage they may suffer through participation. ! The organizer draws the attention of participants to the fact that some performances may include strong lighting effects that could affect children or epileptics. The Organizer informs the participants that fireworks displays will take place during the event which present a risk of injury or property damage, for which the Organizer assumes no responsibility. Only persons who own or operate the equipment can be held responsible for any damage caused.

6. Access will be by festival wristband; the wristband is received at the main entrance to the festival in exchange for the purchased ticket. Loss of the wristband results in loss of access to the festival. Damaged, torn, ripped and glued wristbands are considered invalid.

7. During the festival, the Organizer, the Organizer’s partners, or the accredited press have the right to record and photograph the event. Participants are aware of the possibility of appearing in such material without being able to claim rights to the material. The Organizer has the right to use these materials, to publish them on websites or various channels (e.g., YouTube, Facebook, Instagram, etc.) and to use them in advertising campaigns without compensating the participant in any way.

8. Only single day tickets will be available for purchase at the festival entrance, subject to availability.

9. Access is allowed with ladies’ bags or backpacks if the dimensions are small. We reserve the right to check the contents of the bags, either by festival staff or security personnel.

10. It is forbidden to enter the festival with any of the following: weapons of any kind, sharp objects, umbrellas, prohibited substances, drinks or food.

11. Access with pets is allowed only with the pet on a leash and, depending on the breed, wearing a muzzle.

12. Payment for the festival will be made via the chip attached to the access bracelet. Credit Points will be available at the festival where the wristband can be charged with cash or card payment. All products in the festival can only be purchased with the wristband.

12.1 During the Event there will be points where Participants can purchase the Products and Services provided by the Organiser or the Contractual Partners.

12.2 The method of payment for the Products and Services offered at the Event are Payvent Tags, in the form of wristbands or cards. The Payvent Tag is an RFID based Cashless payment technology provided by our partner Payvent. The Tag does not contain confidential cardholder information and cannot be considered as a debit/credit card or cash payment equivalent.

12.3 By taking the Payvent Tag, Participants agree to the provisions of use in the set of “Terms and Conditions for the Payvent Tag”, available for consultation on the Organiser’s website, an integral part of these Rules, and accept them as set out.

12.4 The Payvent Tag is the only means of payment at the Event and has a single individual account balance and can only be used for non-cash payments at the Event. Participants are obliged to use at the Event only the payment methods and instruments established by the Organiser and the Contractual Partners. Cash payment within the perimeter of the Event is strictly forbidden, outside the areas previously established by the Organiser.

12.5 (Re)Loading of the Payvent Tag, in RON currency, can be done on site, at the specially arranged and signposted points, called Credit Points, using cash or bank card. The Tag can be loaded by the holder to purchase Products and Services available at the Event.

12.6 Following (re)loading, the conversion is: 1 RON – 1 Credit Point. Participants have the possibility to reload their Payvent Tag as many times as they wish. The first upload must have a minimum amount of 50 RON. An activation fee of RON 5 will be charged in addition to the first charge made by the participant. Subsequent reloads must have a minimum amount of RON 1 and only a multiple amount of RON 1. The maximum amount of a single (re)reload is 10000 RON. Complaints in this regard can only be made to Credit Point immediately after the (re)charge. After leaving the Credit Point, no complaints are accepted.

12.7 The Participant has the right to check the amount available on the Payvent Tag at any point of sale of the Contractual Partner or the Organiser or at any Credit Point during the Event.

12.8 No fee is charged for payments by bank card! When (re)charging by bank card, the balance is charged in RON and converted into the default currency of the debit/credit card at the exchange rate of the issuing bank for debit/credit cards other than RON.

12.9 During the Event, the Payvent Tag is considered a payment instrument of type: MPV (multi-purpose voucher), as defined by the European Commission, due to the fact that in exchange for the Credit Points on the payment instrument, the participant can only purchase during the Event Services or Products that have different VAT rates. In this case, VAT is charged when the Credit Points are used. The issue of a receipt and/or invoice for the Product/Service purchased is the responsibility of the Contractual Partners.

12.10 If a Participant wishes to receive a tax invoice for the Products or Services purchased at the Event, it is obliged to keep all tax receipts from each individual Contractual Partner in order to request a tax invoice from the respective Contractual Partners at a later date.

Refund Policy for Unused Balance:

12.11 Remaining unused balances may be redeemed for cash, through the process referred to as Refund, only in accordance with the provisions of the “Terms and Conditions for Payvent Tag” and these Rules. Please take your time and read this document.

12.12 During the Event, the Organiser: allows the withdrawal of unused balance

a. The Refund procedure at the Event venue consists of returning the remaining amounts on the Payvent Tag, exclusively in cash, at any of the Credit Points at the Event perimeter, between 2.09.2022 16:00 – 5.09.2022 07:00 and after the end of the Event between 5.09.2022 14:00 – 5.09.2022 18:00. To make the Refund, the Participant must present the Tag and ensure that it does not show any signs of compromise (except in cases agreed by the Organiser).

b. The unused balance on the Payvent Tag and not returned (no return is requested within the established return period) remains the property of the Organiser and cannot be used in another edition of the Event.

13. Alcoholic and non-alcoholic beverages, food, promotional materials, and artists’ materials (if they wish to sell them) will be sold at the Flight Festival.

14. We appreciate decent conduct, lack of interest in disturbing other attendees and strongly recommend the use of litter bins.

15. We reserve the right to remove from the festival any person who is intoxicated or under the influence of prohibited substances!

16. We want to make a festival of good sense, and for this we ask you to respect all the above-mentioned rules as well as the rules of good conduct.


* We reserve the right to stop selling any type of ticket at any time, depending on the sales situation.

** At this moment the possibility of refund is not available. For more information you can always visit www.vestfest.ro

Be one of us!

Have you been a part of any festival in the past?

Do you live in Timisoara?

What is you best skill?

Contact

For press inquiries e-mail us at press@vestfest.ro

cookie policy

Powered by ADictive Advertising Agency